Všeobecné obchodní podmínky

Článek I

Všeobecná ustanovení

1. Společnost Primat.cz s.r.o. se sídlem Anglická 140/20, Praha, PSČ: 120 00, Česká republika, IČO: 28939832, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, vložka: 154490 oddíl C (dále jen „Provozovatel"), je vlastníkem a provozovatelem Univerzitního portálu (jak je tento definován níže) provozovaného na internetové doméně www.facult.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Univerzitní portál přemístit) vlastníkem facebookového profilu nacházejícího se na internetové adrese www.facebook.com/OtevirameSkoly (společně dále jen „Webové stránky“) a je jako jediná oprávněna k poskytování a prodeji Služeb (jak jsou tyto definovány níže) prostřednictvím Webových stránek.

2. Provozovatel tímto ve smyslu §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“ nebo také „ObchZ“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele (dále jen „VOP") upravující vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů (jak jsou tito definováni níže) při poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. VOP jsou neoddělitelnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek. Pouze případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě uzavřené v písemné formě mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek; a/nebo (ii) v Provozovatelem potvrzené písemné objednávce Služeb; mají přednost před užitím těchto VOP. Působnost těchto VOP a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi Provozovatelem a Uživatelem.

3. VOP jsou zveřejněné a dostupné v sídle Provozovatele (během pracovní doby Provozovatele) a na Univerzitním portálu.

4. Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP a/nebo písemnou smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (je-li Uživatel podnikatelem, státem, samosprávnou územní jednotkou anebo státní organizací ve smyslu § 261 ObchZ), anebo příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je-li Uživatel nepodnikatelem (ve smyslu obchodního zákoníku), a předpisy souvisejícími.

Článek II

Definice pojmů užitých ve VOP

1. V rámci těchto VOP mají níže uvedené pojmy následující význam:

Služby jsou dle kontextu služby poskytované Klientům a/nebo služby poskytované Uživatelům.

Služby poskytované Klientům jsou služby poskytované Provozovatelem na Webových stránkách, jejichž specifikace je uvedena v Přehledu služeb nacházejícím se na Univerzitním portálu, konkrétně na adrese www.facult.cz/chceme-zaujmout-studenty (případně na jiné adrese v rámci Univerzitního portálu, rozhodne-li se Provozovatel Přehled služeb a/nebo Univerzitní portál přemístit) (dále jen „Přehled Služeb“). Služby poskytované Klientům jsou v závislosti na Klientem zvolené Službě poskytovány buď bezplatně anebo úplatně; v případě Služeb poskytovaných úplatně je výše úplaty stanovena v Ceníku služeb nacházejícím se na Univerzitním portálu, konkrétně na adrese www.facult.cz/mediakit (případně na jiné adrese v rámci Univerzitního portálu, rozhodne-li se Provozovatel Ceník služeb a/nebo Univerzitní portál přemístit) (dále jen „Ceník“).

Služby poskytované Uchazečům jsou služby poskytované Provozovatelem na Univerzitním portálu, jejichž specifikace je uvedena v čl. III odst. 4 těchto VOP. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bezplatně.

Univerzitní portál je webová aplikace nacházející se na doméně www.facult.cz (případně jiné doméně, rozhodne-li se Provozovatel Univerzitní portál přemístit).

Provozovatel je společnost Primat.cz s.r.o. se sídlem Anglická 140/20, Praha, PSČ: 120 00, Česká republika, IČO: 28939832, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Mětským soudem v Praze, vložka: 154490 oddíl C

Webové stránky jsou společně internetová doména, na které se nachází Univerzitní portál, tj. doména www.facult.cz (případně jiná doména, rozhodne-li se Provozovatel Univerzitní portál přemístit), facebookový profil nacházející se na internetové adrese www.facebook.com/OtevirameSkoly.

Uchazeč je každá fyzická osoba zaregistrovaná na Univerzitním portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání vysoké školy.

Klient je právnická či fyzická osoba zaregistrovaná na Univerzitním portálu především, nikoli však výlučně, za účelem hledání studentů, které Provozovatel poskytuje Služby a/nebo která využívá Webových stránek. Klientem se rozumí rovněž mediální agentura.

Návrh je definován v čl. VIII odst. 5 těchto VOP.

Informace o Klientovi je jakýkoli údaj, sdělení, informace a/nebo odkaz zveřejněný Klientem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách, mimo Inzerci (jak je tato definována níže).

Inzerce je jakákoli nabídka práce a/nebo placené stáže zveřejněná Klientem.

VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Účet Uchazeče je účet vzniklý na základě registrace Uchazeče na Univerzitním portálu.

Obchodní zákoník nebo též ObchZ je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Přehled Služeb je specifikace jednotlivých Služeb uvedená v Přehledu služeb nacházejícím se na Univerzitním portálu, konkrétně na adrese www.facult.cz/chceme-zaujmout-studenty (případně na jiné adrese v rámci Univerzitního portálu, rozhodne-li se Provozovatel Přehled služeb a/nebo Univerzitní portál přemístit).

Poskytnuté osobní údaje jsou definovány v čl. XI odst. 1 těchto VOP.

Profil Klienta je profil vzniklý na základě registrace Klienta na Univerzitním portálu.

Ceník je ceník jednotlivých Služeb uvedený v Ceníku služeb nacházejícím se na Univerzitním portálu, konkrétně na adrese www.facult.cz/mediakit (případně na jiné adrese v rámci Univerzitního portálu, rozhodne-li se Provozovatel Ceník služeb a/nebo Univerzitní portál přemístit).

Výsledek duševní činnosti je definován v čl. X odst. 9 těchto VOP.

Uživatel je dle kontextu Uchazeč a/nebo Klient.

Uživatelské informace jsou jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné Uživatelem, ať již úmyslně a/nebo neúmyslně, kdekoli na Webových stránkách. Uživatelské informace zahrnují především, nikoli však výlučně, jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy zveřejněné v rámci: (i) Profilů Klientů, Inzerce a/nebo Informacích o Klientech (je-li Uživatel Klientem); a (ii) Účtů Uchazečů (je-li Uživatel Uchazečem).

ZOOÚ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

2. Pakliže není mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně písemně ujednáno a/nebo z kontextu nevyplývá jinak, mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, jsou-li užity ve smlouvě ohledně poskytování a využívání Služeb a Webových stránek uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem, v objednávce Služeb učiněné Klientem a/nebo v odpovědi Provozovatele na objednávku Služeb učiněnou Klientem. Zároveň mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, ať jsou užity v čísle jednotném anebo množném.

Článek III

Registrace Uchazeče, Služby poskytované Uchazečům

1. K využívání Služeb poskytovaných Uchazečům se vyžaduje registrace Uchazeče na Univerzitním portálu prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Uchazeče dojde k vytvoření účtu Uchazeče na Univerzitním portálu (dále jen „Účet Uchazeče“).

2. Registrace, vytvoření Účtu Uchazeče jsou Uchazečům poskytovány bezplatně.

3. Provozovatel v rámci Univerzitního portálu poskytuje Uchazečům tyto Služby:

a. možnost odpovědět na zveřejněné nabídky studia (pro samotné zobrazení a procházení nabídek studia podle zvolených kritérií není nutná registrace Uchazeče na Univerzitním portálu);

4. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány bezplatně.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit jakýkoli údaj, sdělení, informaci a/nebo odkaz obsažený v Účtu Uchazeče, tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a/nebo postupy obvyklými pro uvádění údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů o zájemcích o studium. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo upravit, nezveřejnit a/nebo vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci a/nebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které podle názoru Provozovatele nejsou dostatečné k jejich zveřejnění za účelem hledání studia (např. příliš obecné údaje bez výpovědní hodnoty) a/nebo obsahují nesmyslné či nereálné údaje (např. pokud (i) nesouvisejí s hledáním studia, (ii) obsahují smyšlené údaje, (iii) obsahují různé politické či jiné názory, a/nebo (iv) obsahují vulgarismy, apod.). O rozhodnutí upravit, nezveřejnit a/nebo vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci a/nebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Provozovatel Uchazeče povinen informovat, a to ani předem ani následně.

6. Uchazeč může svou registraci na Univerzitním portálu kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením vůle zrušit registraci. Zrušením registrace dojde k vymazání Účtu Uchazeče z Univerzitního portálu. Zrušení registrace Uchazeče, jakož i vymazání Účtu Uchazeče je umožněno bezplatně.

Článek IV

Registrace Klienta, Služby poskytované Klientům

1. K využívání Služeb poskytovaných Klientům se vyžaduje registrace Klienta na Univerzitním portálu prostřednictvím vyplnění a odeslání tam dostupného registračního formuláře. Registrací Klienta dojde k vytvoření profilu Klienta na Univerzitním portálu (dále jen „Profil Klienta“). Registrace i vytvoření Profilu Klienta jsou Klientům poskytovány bezplatně.

2. Provozovatel poskytuje Klientům jimi objednané Služby specifikované v Přehledu Služeb. Poskytovaní Služeb Klientům je v závislosti na Klientem zvolené Službě buď bezplatné anebo za úplatu ve výši stanovené Ceníkem.

3. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu zcela a/nebo zčásti nevyužije objednaných Služeb (a/nebo jejich části) během doby stanovené v Přehledu Služeb, nevzniká mu nárok na vrácení úplaty (a/nebo její části) za nevyužité Služby (a nebo jejich části) ani nárok na dovyčerpání zbytku objednaných Služeb (a/nebo jejich části) po době stanovené v Přehledu Služeb.

Článek V

Podmínky zveřejnění Inzerce

1. V rámci Služeb poskytovaných Klientům si mohou Klienti, mimo jiné, objednat zveřejnění Inzerce.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Inzerci Klienta tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a standardy běžné inzerce týkající se náboru studentů, případně činnostmi s tím souvisejícími (např. vyhlašování různých soutěží, atd.).

3. Provozovatel na Univerzitním portálu a/nebo Webových stránkách nevystavuje následující typy Inzerce (případně Inzerci již zveřejněnou deaktivuje anebo smaže):

a. obsahující údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy jejichž zveřejnění a/nebo obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a/nebo dobrými mravy;

b. inzerující více studijních oborů současně;

c. obsahující zavádějící, neúplné a/nebo nepravdivé údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy;

d. obsahující údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy na produkty a/nebo služby Klienta a/nebo jakýchkoli třetích osob, které mají charakter reklamy a/nebo propagace v jakékoli formě;

e. hrozící poškozením dobrého jména Provozovatele, Webových stránek a/nebo jiných fyzických či právnických osob;

f. obsahující hypertextové odkazy výslovně neschválené Provozovatelem; a/nebo

g. obsahující údaje, sdělení, informace, odkazy, reference, reklamu a/nebo propagaci v jakékoli formě o jakýchkoli (i) konkurentech Provozovatele a/nebo Webových stránek; (ii) webových stránkách, profilech a/nebo doménách konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám; a/nebo (iii) projektech konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám.

4. Provozovatel dále deaktivuje anebo smaže Inzerci v jakékoli formě, která je Klientem zveřejněna v rámci a/nebo za využití Služeb poskytovaných Klientům bezplatně. V takovém případě je Provozovatel oprávněn od Klienta požadovat úhradu úplaty za odpovídající Služby (tj. za zveřejnění Inzerce). Pouze v případě, že Klient uhradí úplatu dle předchozí věty bude Inzerce zveřejněna standardní cestou.

5. V případě, že Provozovatel deaktivuje anebo smaže již zveřejněnou Inzerci před uplynutím doby jejího zveřejnění stanovené v Přehledu Služeb pro některý z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku VOP nevzniká Klientovi nárok na (i) vrácení úplaty (a/nebo její části) za odpovídající objednané Služby (resp. za zveřejnění Inzerce); ani na (ii) dovyčerpání zbytku doby zveřejnění Inzerce (to neplatí v případě tzv. Flat Inzerce a/nebo Neomezené Inzerce).

6. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu deaktivuje, resp. smaže již zveřejněnou Inzerci před uplynutím doby jejího zveřejnění stanovené v Přehledu Služeb nevzniká mu nárok na (i) vrácení úplaty (a/nebo její části) za odpovídající objednané Služby (resp. za zveřejnění Inzerce); ani na (ii) dovyčerpání zbytku doby zveřejnění Inzerce (to neplatí v případě tzv. Flat Inzerce a/nebo Neomezené Inzerce).

7. Deaktivace anebo smazání již zveřejněné Inzerce před uplynutím doby jejího zveřejnění stanovené v Přehledu Služeb a její opětovné zveřejnění s cílem přiřadit Inzerci aktuálnější datum, představuje její deaktivaci, resp. zrušení (v souladu a s následky stanovenými v odst. 6 tohoto článku VOP) a následné zadání nové Inzerce. Takovýto postup proto není možné provést v rámci 1 objednané nabídkové (inzertní) pozice. Automatická aktualizace Inzerce po 14 dnech od jejího zveřejnění tím není dotčena.

8. Klient je oprávněn již jednou zveřejněnou Inzerci měnit pouze se souhlasem a na základě vzájemné dohody s Provozovatelem. Provozovatel nemusí souhlas se změnou již zveřejněné Inzerce udělit, a to i bez uvedení důvodu. Případnou změnu již zveřejněné Inzerce je Provozovatel oprávněn podmínit dodatečnou úplatou.

Článek VI

Průběh poskytování Služeb

1. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány na základě registrace Uchazeče na Univerzitním portálu (viz čl. III těchto VOP). Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány ode dne registrace Uchazeče na Univerzitním portálu po celou dobu registrace.

2. Služby poskytované Klientům jsou poskytovány na základě registrace Klienta na Univerzitním portálu (viz čl. IV těchto VOP) a, v případě Služeb poskytovaných úplatně, konkrétní objednávky Služeb poskytovaných Klientům. Objednávku Služeb může Klient učinit jakoukoli formou, zejména pak prostřednictvím Univerzitního portálu. Služby poskytované Klientům úplatně jsou poskytovány po dobu stanovenou v Přehledu Služeb. Služby poskytované Klientům bezplatně jsou poskytovány ode dne registrace Klienta na Univerzitním portálu po celou dobu registrace.

3. Služby poskytované Klientům úplatně jsou poskytovány ode dne potvrzení přijetí objednávky Klienta Provozovatelem. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky Klienta odesláním proforma faktury Klientovi.

Článek VII

Úhrada úplaty za Služby poskytované Klientům

1. Výše úplaty za Služby poskytované Klientům úplatně je kalkulována podle Ceníku platného v den objednání Služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo Ceník kdykoli změnit.

2. Všechny ceny v Ceníku jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH).

3. Po obdržení objednávky vystaví Provozovatel Klientovi proforma fakturu (zálohovou fakturu), kterou mu zašle e-mailem prostřednictvím Univerzitního portálu a/nebo na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta.

4. Úplatu za Služby je Klient povinen uhradit tak, aby nejpozději 10. kalendářní den po obdržení proforma faktury zaslané Provozovatelem na e-mail Klienta prostřednictvím Univerzitního portálu a/nebo na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta byla úplata připsána na bankovní účet Provozovatele. V případě, že Provozovatel zašle proforma fakturu jak e-mailem prostřednictvím Univerzitního portálu, tak na korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta, počítá se lhůta dle předchozí věty ode dne obdržení proforma faktury na e-mail Klienta. Po připsání úhrady na účet Provozovatele Provozovatel vystaví k proforma faktuře příslušný daňový doklad, který zašle Klientovi na jeho korespondenční adresu uvedenou v Profilu Klienta. Dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění je den připsání úplaty na bankovní účet Provozovatele.

5. Úplatu za Služby je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na proforma faktuře ve lhůtě stanovené v odst. 4 tohoto článku VOP. V případě neuhrazení úplaty za Služby ve lhůtě stanovené v odst. 4 tohoto článku VOP jsou Klientovi deaktivovány všechny nezaplacené Služby až do chvíle než je úplata za Služby řádně zaplacena Provozovateli. Následně jsou Klientovi jakékoli nezaplacené objednané Služby aktivovány až po jejich řádném zaplacení, tj. připsání úplaty za Služby na bankovní účet Provozovatele (nikoli tedy již ode dne potvrzení přijetí objednávky Klienta).

6. Pokud Provozovatel deaktivuje Klientovi nezaplacené Služby z důvodů uvedených v odst. 5 tohoto článku VOP nevzniká Klientovi nárok na (i) vrácení úplaty a/nebo slevu z úplaty (a/nebo její části) za dobu, po kterou nemohl deaktivované Služby využívat; ani na (ii) prodloužení doby čerpání Služeb o dobu, po kterou deaktivované Služby nemohl využívat.

Článek VIII

Ujednání související s poskytováním Služeb a využíváním Webových stránek

1. Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě. Na Webových stránkách může nicméně přesto docházet k výpadkům v souvislosti s jejich údržbou a/nebo poruchou. V takovém případě se Provozovatel zavazuje provést údržbu a/nebo opravit poruchu Webových stránek pokud možno co nejrychleji. V případě výpadků na Webových stránkách způsobených jejich údržbou a/nebo poruchou nemá Klient právo na vrácení poměrné části úplaty za Služby, pokud celková doba výpadků v měsíčním průměru nepřekročí 10 hodin týdně.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah a/nebo specifikaci Služeb podle vlastního uvážení. O těchto změnách je Provozovatel povinen informovat pouze Klienta (nikoli tedy i Uchazeče). V případě změn v rozsahu a/nebo specifikaci Klientem již objednaných Služeb budou tyto převedené na Služby jim co nejvíce podobné a/nebo, pokud předchozí postup nebude možný, na Služby lepší a/nebo většího rozsahu. Doba čerpání již objednaných Služeb se v případě jejich převodu dle předchozí věty nadále řídí její původní specifikací (tj. specifikací doby poskytování Služeb před převodem Služeb dle předchozí věty).

3. Klient je oprávněn jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však výlučně, kontaktních údajů) získané na Webových stránkách použít pouze pro vlastní potřebu a výlučně k vyhledání vhodných zájemců o práci a/nebo stážistů. Klient není oprávněn využít jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však výlučně, kontaktních údajů) k jakémukoli hromadnému kontaktování Uchazečů s výjimkou případů, kdy je hromadné kontaktování Uchazečů předmětem Služeb poskytnutých Klientovi. Klient je dále povinen chránit údaje o Uchazečích získané na Webových stránkách před jakýmkoli zneužitím a/nebo neoprávněným zveřejněním. V případě porušení jakékoli výše uvedené povinnosti je Klient v plném rozsahu odpovědný za způsobenou škodu, a to jak vůči Uchazečům, tak vůči Provozovateli. Klient se zároveň zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit v případě, že vůči němu budou z důvodu porušení jakékoli z výše uvedených povinností vzneseny jakékoli nároky. Výše uvedené povinnosti se přiměřeně užijí i na Uchazeče.

4. Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky včetně jakýchkoli jejich součástí, databází vytvořených Provozovatelem na Webových stránkách, jakož i jejich součástí, jsou předmětem autorského práva Provozovatele a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

5. Ačkoliv si Provozovatel velmi cení zpětné vazby Uživatelů týkající se Služeb a/nebo Webových stránek, nedovoluje politika Provozovatele přijímat nebo zvažovat tvůrčí myšlenky, návrhy, ideje, náčrtky, koncepty, nápady, materiály a/nebo jakékoli jiné informace (společně dále jen „ Návrh“) jiné než ty, které si Provozovatel výslovně vyžádal. Pokud Uživatel přesto Provozovateli zašle Návrh v jakékoli formě, souhlasí s tím, aby Provozovatel k takovému Návrhu nabyl veškerá práva a/nebo, v případě že Provozovatel nemůže být výlučným vlastníkem všech práv vztahujících se k Návrhu, udělujete Uživatel tímto Provozovateli neodvolatelnou, časově neomezenou a bezplatnou licenci k využití, použití, zapracování a/nebo zpracování Návrhu v neomezeném rozsahu a k jakémukoliv účelu, ať už obchodnímu či jinému, bez jakéhokoli nároku na úplatu a/nebo náhradu v jakékoli formě. Uživatel zároveň souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn udělenou licenci a/nebo jakákoli práva dle předchozí věty dále zcizit (a to i za úplatu) a/nebo poskytnout k Návrhu sublicenci libovolného rozsahu a trvání. Uživatel dále souhlasí s tím, že Provozovatel nemá žádnou povinnost Návrh utajovat ani jakkoli jinak chránit před zveřejněním a/nebo zpřístupněním jakýmkoli třetím osobám, a že zároveň Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné používání, využívání a/nebo jakékoli jiné zpřístupnění Návrhu třetími osobami.

6. Uživatelé souhlasí s tím, aby Provozovatel shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace týkající se užívání Webových stránek Uživateli. Uvedené informace je Provozovatel oprávněn získávat pomocí souborů cookie (tj. malých textových složek) umístěných serverem do Uživatelova počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje). Uživatel je oprávněn umístění cookie dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače (případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje).

Článek IX

Zrušení registrace Uživatele

1. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb a/nebo zrušit registraci Uživatele (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) pokud Uživatel:

a. minimálně 2 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu Uchazeče a/nebo Profilu Klienta;

b. využívá Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech a/nebo službách Klienta, Uchazeče, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;

c. jedná v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy, a/nebo jeho jednáním (a/nebo opominutím) může být podle důvodného názoru Provozovatele poškozeno dobré jméno Provozovatele, Webových stránek, a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb;

d. v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo s dobrými mravy předává, zveřejňuje, šíří, ukládá a/nebo ničí Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);

e. provádí činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových stránek;

f. používá jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než nástroje dostupné na těchto Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo jiné nástroje schválené Provozovatelem;

g. na Webových stránkách používá jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;

h. narušuje a/nebo se pokouší narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí) včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;

i. na Webových stránkách falšuje záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;

j. provádí zpětnou analýzu a/nebo dekompiluje Webové stránky (a/nebo jejich části);

k. shromažďuje, kopíruje a/nebo reprodukuje Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo smazaných;

l. předává kontaktní údaje Uchazečů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli třetí osobě (včetně ostatních Uživatelů Webových stránek);

m. zkouší zasahovat do: (i) Služeb jakémukoliv Uživateli; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování, „flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“ (zhroucení); a/nebo

n. jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny jakéhokoli Výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii) pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.

2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Účet Uchazeče a/nebo Profil Klienta (včetně smazání veškerých Uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické či právnické osoby, a/nebo registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby.

1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci Klienta (včetně smazání veškerých Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Klient:

2. uvedl Provozovatele v omyl ohledně povahy činnosti Klienta a/nebo zveřejněného studijního oboru.

3. využívá údaje o Uchazečích v rozporu s čl. VIII odst. 3 těchto VOP; a

4. prostřednictvím svého Profilu Klienta umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, a to včetně osob, které jsou v databázi Provozovatele vedeny v tzv. deaktivovaném stavu z důvodu, zejména, nikoli však výlučně: (i) neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči Provozovateli; a/nebo (ii) z důvodu porušení těchto VOP, etických norem a/nebo dobrých mravů; pakliže nebude mezi Klientem a Provozovatelem ujednáno jinak.

3. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit registraci Klienta (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Profil Klienta a/nebo jakékoli Informace o Klientovi:

0. obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy jejichž zveřejnění a/nebo obsah je v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, etickými normami a/nebo dobrými mravy;

1. obsahují zavádějící, neúplné a/nebo nepravdivé údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy;

2. obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy na produkty a/nebo služby Klienta, Uchazeče a/nebo jakýchkoli třetích osob, které mají charakter reklamy a/nebo propagace v jakékoli formě;

3. hrozí poškozením dobrého jména Provozovatele, Webových stránek a/nebo jiných fyzických či právnických osob;

4. obsahují hypertextové odkazy výslovně neschválené Provozovatelem; a/nebo

5. obsahují údaje, sdělení, informace, odkazy, reference, reklamu a/nebo propagaci v jakékoli formě o jakýchkoli (i) konkurentech Provozovatele a/nebo Webových stránek; (ii) webových stránkách, profilech a/nebo doménách konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám; a/nebo (iii) projektech konkurujících Provozovateli a/nebo Webovým stránkám.

4. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odstranit z Univerzitního portálu Účet Uchazeče, sdělení, informace a/nebo odkazy odporující odst. 4 tohoto článku VOP.

5. V případě, že Provozovatel zruší registraci Klienta (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi) dle tohoto čl. IX VOP není povinen Klientovi vrátit již obdrženou úplatu za objednané Služby (bez ohledu na to, zdali byly Služby Klientem čerpány anebo ne) a Klient je povinen objednané Služby (anebo jejich poměrnou část) řádně a včas uhradit v souladu s těmito VOP.

Článek X

Omezení odpovědnosti Provozovatele

1. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Klientovi, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Klient. Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Uchazeči, a to včetně jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uchazeč. Provozovatel neprovádí jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských informací, a to ani v případě, že s nimi dále pracuje (např. užije logo a/nebo jiné identifikující znaky Klienta pro účely jejich dalšího zpracování, propagace a/nebo poskytování objednaných Služeb).

2. Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost, pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů umístěných na Webových stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal.

3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách.

4. Ačkoli si Provozovatel vyhrazuje dle těchto VOP právo odstranit jakoukoli Uživatelskou informaci, jejíž zveřejnění jakkoli odporuje těmto VOP, nepřebírá Provozovatel žádný závazek, že tak učiní a v největším možném rozsahu povoleným zákonem se zříká jakékoliv odpovědnosti za neprovedení takového opatření.

5. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat. Provozovatel neodpovídá za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové stránky umístěny jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů, a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně Uživatele, Provozovatel za tyto náklady neodpovídá. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez záruk jakéhokoli druhu.

6. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Uživatel rozhodne vstoupit na webové stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí.

7. Pokud Uživatel v rámci Webových stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií, hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit, zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích osob. V případě, že vůči Provozovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a Provozovatele v plné výši odškodní.

8. Přístup k Profilu Klienta i Účtu Uchazeče je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit jeho jedinečné přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.

9. Pokud nebude mezi Klientem a Provozovatelem výslovně písemně ujednáno jinak, vzdává se tímto Klient v souladu s ustanovením § 386 ObchZ práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i) Provozovatelem provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých Provozovatel svou odpovědnost vyloučil dle předchozích odstavců tohoto čl. X VOP); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním Webových stránek a/nebo Služeb.

Článek XI

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

1. Registrací a vytvořením Účtu Uchazeče svobodně a vědomě souhlasí se zpracováním tam uvedených osobních údajů, případně i citlivých údajů (dále jen „Poskytnuté osobní údaje“), ve smyslu ZOOÚ za účelem jejich zpřístupnění:

a. Provozovateli, který, mimo činnosti vyplývající a/nebo související s provozováním Webových stránek, může procházet Účty Uchazečů s cílem: (i) poskytovat a/nebo umožnit využít Služby Klientům; (ii) komunikovat s Uchazeči ohledně záležitostí, eventů a/nebo akcí pořádaných a/nebo podporovaných Provozovatelem (např.: projekt Návštěvy ve školách); (iii) oslovit vybrané Uchazeče jako potencionální vhodné kandidáty na Klienty obsazované studijní obory; (iv) mapovat situaci na studijním trhu; a/nebo (v) souvisejícím s jakýmkoli z cílů uvedeným pod body (i) až (iv); a/nebo

2. Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že konkrétní kategorii a rozsah zpracovávaných Poskytnutých osobních údajů určuje sám tím, jaké osobní údaje, případně i citlivé údaje, uvede dobrovolně a dle svého uvážení na Účtu Uchazeče. Provozovatelem jsou pro registraci Uchazeče na Univerzitním portálu a vytvoření Účtu Uchazeče vyžadovány pouze tyto Poskytované osobní údaje: jméno a příjmení; e-mailová adresa; a heslo pro přístup do Účtu Uchazeče. Veškeré Poskytnuté osobní údaje jsou Uchazečem poskytovány dobrovolně ve smyslu § 11 ZOOÚ a Uchazeč odpovídá za jejich úplnost, správnost a přesnost.

3. Registrací a vytvořením Účtu Uchazeče Uchazeč dále svobodně a vědomě souhlasí s případným předáním Poskytnutých osobních údajů jinému správci údajů ve smyslu a za podmínek stanovených v §5 ZOOÚ, a to pouze za účelem nabízení obchodu a/nebo služeb.

4. Správcem Uchazečem Poskytnutých osobních údajů je Provozovatel, který tyto zpracovává elektronicky. Souhlas se zpracováním Poskytnutých osobních údajů dle tohoto článku VOP je udělován na období, po které trvá registrace Uchazeče na Univerzitním portálu (v případě zrušení registrace dochází k likvidaci Poskytnutých osobních údajů v administrativně přiměřeném čase, nejdéle však do 1 týdne od zrušení registrace).

5. Uchazeč je oprávněn požadovat informaci o zpracování Poskytnutých osobních údajů ve smyslu a za podmínek stanovených § 12 ZOOÚ. V případě, že Uchazeč zjistí nebo se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování Poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uchazeče nebo v rozporu se ZOOÚ, zejména jsou-li tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Uchazeč povinen tyto údaje aktualizovat a/nebo případně odstranit z Účtu Uchazeče. Pokud nelze nápravy dosáhnout způsobem uvedeným v předchozí větě, je Uchazeč zároveň oprávněn ve smyslu a za podmínek § 21 ZOOÚ: (i) požadovat od Provozovatele vysvětlení; a/nebo (ii) požadovat, aby Provozovatel odstranil vzniklý závadný stav. Další práva Uchazeče vyplývající z jeho práva na ochranu osobních údajů stanoví § 21 ZOOÚ.

6. V případě Klienta, který je fyzickou osobou, případně jej fyzická osoba zastupuje, vyjadřuje Klient a/nebo Klienta zastupující fyzická osoba registrací na Univerzitním portálu souhlas se zpracováním osobních, eventuálně i citlivých, údajů v rozsahu a za podmínek stanovených v odst. 2 až 5 tohoto článku VOP za účelem jejich zpřístupnění ostatním Klientům (pouze za účelem zobrazení výše uvedených údajů).

7. Registrací na Univerzitním portálu Uživatel ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, souhlasí s využitím Uživatelem poskytnutých kontaktů (především, nikoli však výhradně, e-mailové adresy, poštovní adresy a/nebo telefonního čísla) za účelem šíření obchodních sdělení, které budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb a/nebo výrobků poskytovaných Provozovatelem, tak služeb a/nebo výrobků poskytovaných třetími stranami. Souhlas dle předchozí věty může být Uživatelem kdykoli odvolán odesláním zprávy na korespondenční a/nebo e-mailovou adresu Provozovatele s vyjádřením vůle udělený souhlas odvolat a/nebo pomocí elektronického odkazu uvedeného v každé zprávě obsahující obchodní sdělení zaslané Uživateli.

Článek XII

Všeobecné podmínky pro tvorbu profilu školy Facult.cz

Všeobecné podmínky pro tvorbu profilu školy Facult.cz

Článek XIII

Společná a závěrečná ustanovení

1. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem a Uživatelem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

2. Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou dohodou. Až v případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel a/nebo Uživatel oprávněn se obrátit na věcně a místně příslušný soud.

3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo shledáno soudem neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto VOP.

4. Tyto VOP nabývají platnosti dne 1. 1. 2017.